Logo

Location B-dul Carol I, Nr. 69A-71

Vino la noi

phone (+40) 251 41 64 41

Dă-ne un telefon

Politica de confidențialitate

Informații generale

Conţinutul website-ului www.policlinicasfilie.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii POLICLINICA SF. ILIE SRL (denumită în continuare Titularul sau Policlinica Sfântul Ilie) cu sediul în B-dul Carol I, Nr. 69-71, Craiova, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/65/2000, având cod fiscal 12921963.

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna aprilie 2024 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Policlinica Sfântul Ilie, în vederea desfășurării activităților sale, conform celor descrise mai jos.

Policlinica Sfântul Ilie poate actualiza prezenta Politică de confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului cu privire la orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

Definiții

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pacient direct“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Policlinica Sfântul Ilie care se prezintă în Recepţia Policlinica Sfântul Ilie şi sunt fie direct plătitori, total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de Policlinica Sfântul Ilie cu diverse categorii de entități juridice non-medical (de exemplu: membrii de sindicat, beneficiari ai voucherelor emise de companiile pharma).

Pacient CAS“ înseamnă pacienţii care solicită Policlinica Sfântul Ilie efectuarea unor analize decontate integral de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”).

Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.

Medic“ înseamnă medicul care interacționează cu Policlinica Sfântul Ilie prin intermediul reprezentanților medicali.

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

Utilizatorii Funcţiei Rezultate Analize” se referă la persoanele care au optat pentru înregistrarea unui cont de utilizator pe Site-ul www.policlinicasfilie.ro și notificarea prin email în momentul eliberării rezultatului de analize medicale.

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de interacțiunile şi raporturilor pe care le stabiliți le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de accesarea/ utilizarea Site-ului. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele categorii de Date cu Caracter Personal pentru următoarele categorii de persoane vizate:

În cazul vizitatorilor Site-ului, în cazul în care accesați și/ sau utilizați Site-ul, următoarele categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate:

 • în cazul completării Formularului de contact din pagina Contact: nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon;

În cazul Pacienţilor, în funcţie de categoria din care fac parte şi interacţiunea acestora cu Policlinica Sfântul Ilie, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

 • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, a consilierii/consultanței necesare pre și/sau post efectuare analize de laborator (offline sau online), incluzând efectuarea programărilor pentru recoltare, dacă este cazul, efectuarea operațiunilor de facturare, procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației, origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, număr de telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, informații bancare, informații privind contractul, voce, imagine, data și ora prestării serviciului, durata consultației telefonice, data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online;
 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele de rezultate aferente analizelor medicale efectuate, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP, semnătură;
 • pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare: imaginea ca urmare a utilizării dispozitivelor de supraveghere video.

Notă: În orice moment, pacientul care are un cont web activ are acces la datele sale de identificare / contact.

Notă: Cu privire la alte prelucrări ale Datelor cu Caracter Personal aparţinând Pacienţilor, realizate de Policlinica Sfântul Ilie în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Formularul de furnizare date în vederea întocmirii cererii de analize şi Nota de informare privind prelucrarea de date.

Notă: În ceea ce privește prelucrarea imaginii, aceasta se prelucrează în cadrul supravegherii video a punctelor de recoltare conform prevederilor legale în vigoare sau, după caz, a interesului legitim al Policlinica Sfântul Ilie. Imaginea este prelucrată în măsura în care persoana vizată vizitează recepția Policlinica Sfântul Ilie.

Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător ar putea fi prelucrate:

 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Policlinicii Sfântul Ilie transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, cod de parafă, adresa de e-mail, pe bază de cod de parafă, semnătură;
 • pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie, în contextul furnizării rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesie, specialitate medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, număr de telefon.

Următoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor externe care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie: nume, prenume, semnătură, profesie, loc de muncă, adresă e-mail, naţionalitate, sex, adresă de domiciliu, număr de telefon.

În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/ funcţie, oraş, alte Date cu Caracter Personal din cadrul C.V.-ului comunicat Policlinicii Sfântul Ilie (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, profesie, informaţii privind locul de muncă, precum și orice alte informații menționate în respectivul document).

În cazul persoanelor de contact ale colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori (corporate), cum ar fi, în contextul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale cu aceştia: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie, loc de muncă, profesie.

În cazul profesioniștilor din domeniul medical există posibilitatea ca Policlinica Sfântul Ilie să colecteze date din surse publice, precum: nume, prenume, specialitatea, locația desfășurării activității, entitatea în care profesioniștii din domeniul medical își desfășoară activitatea, adresă de e-mail, număr de telefon, după caz. Aceste date pot fi prelucrate pentru inițierea unei colaborării cu respectivii profesioniști, dat fiind domeniul de activitatea în care Operatorul își desfășoară activitatea, cât și în vederea stabilirii direcțiilor viitoare de business și de dezvoltare a companiei.

În cazul persoanelor care contactează Policlinica Sfântul Ilie prin intermediul Call Center sau prin telefon, la numerele de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:

 • Programărilor pentru serviciile de analize de laborator și/sau pentru programarea consultanței necesare pre și/ sau post efectuare analize de laborator (offline sau online), pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, barcode.
 • Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail. În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, inclusiv prin formularul de contact de pe Site, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres de Titular, Policlinica Sfântul Ilie va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră. În măsura în care furnizați alte date care nu au fost solicitate dar care se dovedesc utile pentru gestionarea solicitării dumneavoastră, acestea vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

În cazul reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori/ majori fără discernământ (părinte, tutore sau curator, aparţinător, după caz): nume, prenume, semnătură, iar în anumite cazuri şi date privind actul de identitate sau date din actele de stare civilă.

Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III. de mai sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, în contextul actului medical și prestării serviciilor de analize medicale, creării și gestionării contului web pentru accesarea rezultatelor analizelor medicale, solicitării de oferte, completarea formularelor online, îmbunătăţirii serviciilor Policlinicii Sfântul Ilie, pot fi prelucrate de Policlinica Sfântul Ilie direct şi/ sau prin intermediul împuterniciţilor săi, pentru următoarele scopuri şi în baza următoarelor temeiuri:

1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

1.1 Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul Formularului de contact şi/ sau reclamaţii de pe Site.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

2. Dacă sunteţi pacient, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

2.1 În cazul în care sunteţi Pacient direct:

2.1.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Policlinicii Sfântul Ilie, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale; gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Policlinica Sfântul Ilie, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Persoanei Vizate";
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
 • asigurarea securității în incintele Policlinicii Sfântul Ilie.

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

2.1.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, inclusiv prestarea serviciilor contractate, efectuarea programărilor, efectuarea analizelor de laborator, transmiterea rezultatelor, acordarea serviciilor de consultanță pre și/sau post efectuare analize de laborator prin intermediul mijloacelor tehnice;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
 • gestionarea cererilor/reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului;
 • în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor, care au solicitat crearea unor astfel de conturi, în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale;
 • transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

Temeiul prelucrării: contractul.

2.1.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Policlinicii Sfântul Ilie în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

2.2 În cazul în care sunteţi Pacient CAS:

2.2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Policlinicii Sfântul Ilie, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Policlinica Sfântul Ilie, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale, efectuării programărilor;
 • solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Persoanei Vizate";
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • asigurarea securității în incintele Policlinicii Sfântul Ilie.

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

2.2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor care au solicitat crearea unor astfel de conturi în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.
 • transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

Temeiul prelucrării: contract.

2.2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • în scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către pacient;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Policlinicii Sfântul Ilie în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

3. Dacă sunteţi Medic trimiţător sau asistentă externă pentru recoltare, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

3.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Policlinicii Sfântul Ilie, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Policlinica Sfântul Ilie pacienţilor, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Personale Vizate";
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

3.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • transmiterea rezultatelor online către Medicii trimiţători atunci când pacienţii pentru care a fost emisă trimiterea medicală au optat în acest sens;
 • realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

4. Dacă sunteţi candidat pentru angajare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

4.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Personale Vizate";
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

4.2 În vederea efectuării demersurilor necesare încheierii unui contract pentru următoarele scopuri:

 • desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Policlinicii Sfântul Ilie;
 • gestionarea oricăror cereri cu privire la recrutarea anumitor posturi vacante.

Temeiul prelucrării: contractul.

4.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • desfăşurarea activităţilor de recrutare ulterioare pentru anumite posturi vacante în cadrul Policlinicii Sfântul Ilie, altele decât cele pentru care ați aplicat inițial
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

5. Dacă sunteţi persoană de contact a colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori vom putea prelucra datele dumneavoastră:

5.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Policlinicii Sfântul Ilie, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
 • soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Personale Vizate";
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale.

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

5.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu partenerii colaboratori/potenţiali colaboratori ai Policlinicii Sfântul Ilie;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

6. Dacă sunteți profesionist din domeniul medical vom putea prelucra datele dumneavoastră:

6.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Policlinicii Sfântul Ilie, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
 • soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Personale Vizate";
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale.

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

6.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu dumneavoastră;
 • stabilirea direcțiilor viitoare de business și de dezvoltare a companiei pe baza domeniilor de activitate în dezvoltare care pot necesita servicii specifice de analize de laborator;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

7. Daca sunteti medic și ați optat pentru participarea la efectuarea studiilor/ cercetărilor de piață/ prospectarea pieței derulate de către Policlinica Sfântul Ilie, inclusiv prin împuterniciți, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal:

 • în vederea contactării pentru desfășurarea respectivelor studii/ cercetări de piață/ prospectări ale pieței;
 • în vederea desfășurării propriu-zise a studiilor/ cercetărilor/ prospectărilor pieței;
 • în vederea arhivării informațiilor legate de respectivul proiect desfășurat;
 • soluționarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secțiunea "Drepturile Personale Vizate";
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: consimțământul.

8. Dacă sunteţi terţ şi ne contactaţi prin intermediul Call Center, prin intermediul altor numere de telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

8.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • soluţionarea cererilor /plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Personale Vizate";
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

8.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

9. Dacă sunteţi reprezentant legal al pacientului minor vom putea prelucra datele dumneavoastră:

9.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Policlinicii Sfântul Ilie, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Policlinica Sfântul Ilie;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Policlinica Sfântul Ilie, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea "Drepturile Personale Vizate";
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Policlinicii Sfântul Ilie, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
 • asigurarea securității în incintele Policlinicii Sfântul Ilie.

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

9.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 1. persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;
 2. medicul trimiţător şi alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienţilor);
 3. reprezentanţii Policlinicii Sfântul Ilie, entităţile din Grupul din care face parte Titularul,
 4. partenerii contractuali ai Policlinicii Sfântul Ilie, beneficiari ai serviciilor prestate de Policlinica Sfântul Ilie, între care, dar fără a se limita la alte laboratoare de analize medicale, cabinete medicale, clinicile medicale, spitale, grădiniţe, firme de asigurări, alţi parteneri corporate (în situaţia partenerilor corporate care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator în contextul evaluării capacității de muncă, în limita dispoziţiilor legale şi pentru scopuri legate de medicina muncii, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimţământ expres din partea pacientului);
 5. partenerii contractuali ai Policlinicii Sfântul Ilie, prestatori de servicii de analize de laborator;
 6. partenerii contractuali ai Policlinicii Sfântul Ilie, furnizori de servicii precum, dar fără a se limita la procesatorii de plăţi, furnizorii de servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing, servicii de mass mailing, servicii de Software as a Service – platforma destinată prestării de servicii de consultanță la distanță, servicii de stocare a informațiilor sub forma de baze de date – CRM, servicii de hosting, consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, fiscal, furnizorii de servicii juridice, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței etc.;
 7. autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi/ entități publice de orice tip, organizații internaționale etc.

Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. De asemenea, datele vor fi stocate potrivit politicilor interne ale Policlinicii Sfântul Ilie care stabilesc durate de păstrare a datelor și documentelor.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ doreşte închiderea/ ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Policlinica Sfântul Ilie în termenul stabilit de prevederile legale incidente.

În cazul abonaţilor, la primirea comunicărilor comerciale şi prelucrarea datelor în scop de marketing și în scop de cercetare de piață/ prospectarea pieței, Policlinica Sfântul Ilie va prelucra datele până la momentul la care: (i) persoana vizată îşi retrage consimţământul; (ii) persoana vizată îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii; sau (iii) conform politicilor interne, s-a împlinit termenul de păstrare și prelucrare a respectivelor Date cu Caracter Personal, în concordanță cu scopul pentru care au fost colectate. În măsura în care orice persoană vizată dorește să afle în concret termenul de păstrare a datelor prelucrate în scop de marketing, poate solicita aceste informații prin transmiterea unei solicitări la datele de contact prevăzute în secțiunea "Drepturile Personale Vizate" din prezentul document.

La împlinirea termenului prevăzut de politicile interne sau de prevederile legale în vigoare, datele cu caracter personal se vor șterge.

Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Policlinica Sfântul Ilie pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China sau SUA. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice. Pentru informații concrete privind transferul datelor dumneavoastră în afara spațiului Economic European, în măsura în care acestea sunt transferate, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare la adresa menționată mai jos în secțiunea "Drepturile Personale Vizate".

Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare prevăzute în prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/ executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de Policlinica Sfântul Ilie, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct sau studii/ cercetări de piață/ prospectarea pieței, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că Policlinica Sfântul Ilie cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;
 2. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 3. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 4. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Policlinica Sfântul Ilie către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 9. dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro) pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.
 10. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Policlinica Sfântul Ilie, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite comunicări de marketing direct. Deşi nu veţi mai primi comunicări de marketing direct, Policlinica Sfântul Ilie ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Policlinicii Sfântul Ilie (de ex., pentru îmbunătățirea serviciilor, soluționarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: policlinicasfantulilie@gmail.com.